Top

Local Creator คือ การรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนนักออกเเบบ ที่มีความสนใจในเรื่องงานฝีมือท้องถิ่น โดยเล็งเห็นถึงคุณค่าที่มีอยู่ของงานออกเเบบเเละภูมิปัญญาพื้นถิ่น ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดย สามารถช่วยรังสรรค์และออกแบบประสบการณ์ (Design Experience)

Local Creator is a group of designers who all share the same interests in local handicrafts and also foresee the value of design works and local wisdom. Their goal is to connect and encourage the creativity in design works and local wisdom which will add more value to certain handicrafts.